MARTIN JUHL


Autoriseret psykolog


Velkommen

BESKÆFTIGELSESPSYKOLOG

Jeg hedder Martin Juhl og jeg er uddannet psykolog i 2014 fra Københavns Universitet og har siden 2017 været autoriseret under Socialministeriet. Jeg sætter pris på professionalisme og kvalitet i mit arbejde. Jeg arbejder ud fra ny og opdateret viden inden for psykologien og jeg udfærdiger psykologiske erklæringer og undersøgelser til mine samarbejdspartnere, som oftest er private aktører, kommuner, jobcentre og ungeindsatser (bl.a. borgere på uddannelses- eller kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og borgere i et jobafklarings- eller ressourceforløb). Jeg har kendskab til lovgivning inden for forskellige ydelsesgrupper og tilpasser erklæringerne ud fra dette.

I særdeleshed har jeg mange års erfaring med at levere udredninger til brug for sager i beskæftigelsesregi og jeg modtager generelt god feedback fra både borgere og sagsbehandlere.

Hvis du som sagsbehandler vil henvise en borger, kan du kontakte mig og få tilsendt en henvisningsblanket eller kontakte mig for yderligere drøftelse.

Jeg arbejder fleksibelt og kommer gerne ud til jer og ellers har jeg mulighed for at tilbyde undersøgelsesadresser flere steder, bl.a. i København og Brøndby.


Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder under etiske principper for Nordiske psykologer


Tlf.: 60595599

CVR-nr.: 36162090 - Psykolog Martin Juhl ©


TIL KOMMUNER, JOBCENTRE OG UNGEINDSATSER

Udfærdigelse af:

Psykologiske undersøgelserPsykologiske funktionsevnebeskrivelserPsykologiske screeninger
En af mine spidskompetencer er inden for beskæftigelsesrehabilitering, hvor jeg har bred erfaring fra ansættelse i en sektorforskningsinstitution, kommunalt regi og ved anden aktør i det private. Jeg udfærdiger både mindre erklæringer og større undersøgelser med diverse testbatterier (b.la. kognitive,-neuropsykologiske,- og personlighedsundersøgelser).

Kontakt mig hvis du ønsker en af ovenstående 3 udredninger og du kan få fremsendt min brochure med uddybende beskrivelse, henvisningsblanket, pris og øvrige vilkår.


Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder under etiske principper for Nordiske psykologer


Tlf.: 60595599

CVR-nr.: 36162090 - Psykolog Martin Juhl ©


Telefon: 60595599

Før du skriver, vil jeg bede dig overveje ikke at skrive personfølsomme oplysninger i kontaktformularen, men i stedet vente med det til mundtlig dialog eller sende fortroligt via henvisning til mit cvr. nr. Din besked modtages sikkert, men jeg anbefaler dette af hensyn til råd om deling af personfølsomme oplysninger.

Når du har sendt en besked, vil du blive kontaktet snarest muligt.

Du ønskes en god dag.Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder under etiske principper for Nordiske psykologer


Tlf.: 60595599

CVR-nr.: 36162090 - Psykolog Martin Juhl ©


Hos Psykolog Martin Juhl værnes der om din fortrolighed og dine oplysninger bliver behandlet i skik med gældende lovgivning og god etik. Du kan læse mere om virksomhedens datalivspolitik på denne side.


Privatlivspolitik for virksomheden Psykolog Martin Juhl

Følgende privatlivspolitik afklarer, hvordan virksomheden Psykolog Martin Juhl indsamler og behandler person/personfølsommeoplysninger. Dette foregår i henhold til rammer for gældende persondatalovgivning og lov for autoriserede psykologer.

Indhold

I. Den dataansvarliges oplysninger
II. Indsamling og behandling af personoplysninger
III. Anvendelse af personoplysninger og formål
IV. Virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger
V. Rettigheder

I. Den dataansvarliges oplysninger

Psykolog Martin Juhl er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger:

Psykolog Martin Juhl
Tlf. 60595599
Mail: psykologmartinjuhl@gmail.com

II. Indsamling og behandling af personoplysninger

Ved at deltage i forløb hos Psykolog Martin, kan både personoplysninger og personfølsomme oplysninger indsamles og anvendes. Oplysninger, der indsamles om dig, vil du være informeret om, ligesom du selv kan afgive oplysninger i mail, over telefon mv., eller i selve samtalen.

Psykolog Martin Juhl anbefaler altid, at du overvejer, hvilke oplysninger du vælger at dele via telefon/mail, og opfordrer til, at information overvejende eller helt, angives i fysisk samtale.

Psykolog Martin Juhl indsamler følgende personoplysninger, herunder almindelige oplysninger, såsom; navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnumre, samt CPR-nummer.

Psykolog Martin Juhl indsamler personfølsomme oplysninger, såsom; helbredsoplysninger (b.la. aktuelle og tidligere tilstand).

Derudover kan Psykolog Martin Juhl udveksle dine personoplysninger med offentlige myndigheder (f.eks. ved udfærdigelse af erklæringer, udtalelse eller undersøgelser), Sygesikringen Danmark og netværk/forsikringsselskaber, eller i forbindelse med indberetningspligt til en offentlig myndighed, hvilket sendes via en sikker forbindelse, nærmere bestemt fra virksomhedens virksomhedsmail. Dine angivne personoplysninger overføres ikke til databehandlere uden for EU/EØS, jf GDPR og øvrig lov på området. Hvis en ekstern databehandler anvendes, indgås en databehandleraftale i overensstemmelse med persondatareglernes krav herom.

III. Anvendelse af personoplysninger og formål

Psykolog Martin Juhl indsamler og anvender dine personoplysninger ud fra formålet om, at yde dig den bedste behandling, samt leve op til lovkrav og for at kunne komme i kontakt med dig. De personoplysninger som anvendes, behandles sikkert og i henhold til bekendtgørelse af lov om psykolog (lov om bekendtgørelse nr. 52 d. 24.jan.2018), og ved indførelse af opdateret GDPR-lov d. 25.maj.2018, samt bekendtgørelse om aut. psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 14 (bekendtgørelse nr. 567 af 19. maj 2017).

Psykolog Martin Juhl understreger, at tavshedspligten gælder fuldstændig og i overensstemmelse med gældende lovgivning og ift. at efterleve de etiske retningslinjer for Nordiske Psykologer. Det betyder, at ingen oplysninger, som Psykolog Martin Juhl kommer i besiddelse af, videregives til andre (med mindre det foregår med dit samtykke og det er formålet, at der eksempelvis skal udarbejdes en erklæring, undersøgelse mv). Ifølge bekendtgørelse af lov om social service (LBK nr. 102 af 29/01/2018) § 154 har Psykolog Martin Juhl i helt særlige tilfælde indberetningspligt af dine personoplysninger til den relevante kommune.

Grundlaget for behandling af dine oplysninger sker i hht. ovenstående, samt at behandling af dine almindelige personoplysninger, foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

IV. Virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger

Psykolog Martin Juhl anvender teknisk understøttede systemer for driften af virksomheden mht. at overholde gældende regler og lovgivning, med henblik på at opfylde betingelser for et fyldestgørende sikkerhedsniveau. Derfor opbevares data på sikker vis og ud fra anbefalinger fra Dansk Psykologforening. Dvs. der sendes kun personoplysninger (både almindelige og personfølsomme) via kryptering, samt opbevares fysiske journaler i aflåste skabe, samt indgås databehandleraftaler under hensyntagen til pkt. II.

V. Rettigheder

Som klient har du ret til at få indsigt i de personoplysninger Psykolog Martin Juhl behandler om dig, med visse undtagelser bestemt af lovgivningen.

Indsigelse og berigtigelse: Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, ligesom du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede Psykolog Martin Juhl om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Sletning: Der kan være særlige tilfælde, hvor du har ret til at oplysninger om dig slettes, inden sletning sker ift. almindelige regler (oplysninger gemmes i 5 år, jf. lov for autoriserede psykologer), ligesom der i visse tilfælde kan anmodes om begrænsning af behandling af oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Psykolog Martin Juhl fremover kun behandle oplysninger, med undtagelse af opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller væsentlige samfundsinteresser. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Psykolog Martin Juhl. I tilfælde af du er uenig i måden hvorpå Psykolog Martin Juhl har behandlet dine personoplysninger eller de formål, som Psykolog Martin Juhl behandler oplysningerne til, bedes du kontakte Psykolog Martin Juhl. Dette gælder ved ønskede opdateringer, berigtigelse eller sletning af personoplysninger.

I fald du er utilfreds med måden dine personoplysninger er behandlet på, kan du også indgive en klage til datatilsynet. Kontaktoplysninger finder du på datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk


Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder under etiske principper for Nordiske psykologer


Tlf.: 60595599

CVR-nr.: 36162090 - Psykolog Martin Juhl ©